QUYẾT ĐỊNH

SỐ 64/2009/QĐ-TANDTC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC BAN HÀNH

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;

- Căn cứ Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu Phông lưu trữ Toà án nhân dân tối cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3;

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Lưu: VT, phòng Hồ sơ (VP TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

đã ký  

Đặng Quang Phương

Tên văn bản : Quyết định ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu Phòng lưu trữ Tòa án nhân dân tối cao
Loại văn bản : Quyết định của Chánh án TANDTC
Số hiệu : 64/2009/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành : 14/12/2009
Cơ quan ban hành : Toà án nhân dân tối cao,
Người ký : Đặng Quang Phương,
Ngày hiệu lực : 14/12/2009
Văn bản liên quan : 0    Đóng