[Trang chủ] [Giới thiệu] [Liên kết] [Sơ đồ Web] [Trợ giúp]  
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số văn bản pháp luật là 5034, trong đó, số văn bản pháp luật còn hiệu lực là 5000, số văn bản pháp luật hết hiệu lực là 34
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ngày ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản

Văn bản mới ban hành
04/2016/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
    Ngày ban hành: 30/12/2016   Văn bản liên quan   
813/QĐ-TANDTC   -   Quyết định áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
    Ngày ban hành: 26/12/2016   Văn bản liên quan   
752/QĐ-TANDTC   -   Thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân
    Ngày ban hành: 30/11/2016   Văn bản liên quan   
Số: 743/QĐ-TANDTC   -   Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 35- Ct/Tw ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Ngày ban hành: 23/11/2016   Văn bản liên quan   
04 /2016/TT-TANDTC   -   Thông tư số 04 /2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân
    Ngày ban hành: 16/09/2016   Văn bản liên quan   
625/QĐ-CA   -   Quyết định ban hành quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân
    Ngày ban hành: 06/09/2016   Văn bản liên quan   
03/2016/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản
    Ngày ban hành: 26/08/2016   Văn bản liên quan   
Số: 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC   -   Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
    Ngày ban hành: 01/08/2016   Văn bản liên quan   
02/2016/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính
    Ngày ban hành: 30/06/2016   Văn bản liên quan   
01/2016/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dung một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.
    Ngày ban hành: 30/06/2016   Văn bản liên quan   
144/2016/QH13   -   Nghị quyết 144/2016/QH13 về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Quốc hội ban hành.
    Ngày ban hành: 29/06/2016   Văn bản liên quan   
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN   -   Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
    Ngày ban hành: 08/06/2016   Văn bản liên quan   
345/2016/QĐ-CA   -   Quyết định số 345/2016/QĐ-CA về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố tỉnh
    Ngày ban hành: 07/04/2016   Văn bản liên quan   
03/2016/CT-CA   -   Chỉ thị số 03/2016/CT-CA về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân
    Ngày ban hành: 04/04/2016   Văn bản liên quan   
325/QĐ-TTg   -   Quyết định số 325/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính
    Ngày ban hành: 01/03/2016   Văn bản liên quan   

9AF3FF3F86494C7238340362E2F5C150 Trang